Školní seznam literárních děl: Seznam literárních děl

Seznam četby odevzdat podepsaný vyučujícím ČJ nejpozději do 31. března.

Při sestavování seznamu četby použijte tento formulář word.gif, word.gif,writer.gif (ukázka částečně vyplněného seznamu)

Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Termín tohoto volna stanovil ředitel školy na 24. – 30. 4. 2024.

Určení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2023/24

Ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku, formu konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a stanovuje délku konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2023 takto:

Obor vzdělávání: 65 – 42 – M / 01 Hotelnictví (ŠVP – Hotelnictví a turismus) Hotelnictví

Témata k profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Témata k profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka

Témata k profilové části maturitní zkoušky z ekonomické části

Zadání maturitní práce + témata maturitní práce (zkoušky z odborné části)

Témata k nepovinné profilové části maturitní zkoušky z matematiky

Témata k nepovinné profilové části maturitní zkoušky z ruského jazyka