Výsledky přijímacího řízení po 3. kole

Obor (kód a název) Třetí kolo
65-42-M/01 Hotelnictví Výsledky třetího kolaVýsledky prvního kola přijímacího řízení
65-51-H/01 Kuchař Výsledky třetího kola Výsledky prvního kola přijímacího řízení
65-51-H/01 Číšník Výsledky třetího kola Výsledky prvního kola přijímacího řízení
Obor (kód a název) První kolo Druhé kolo Třetí kolo
65-42-M/01 Hotelnictví 96 44 24
65-51-H/01 Kuchař 45 10 5
65-51-H/01 Číšník 45 12 3
65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium) 30 13 11

pdf Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2020

Přihlášky na všechny obory můžete zasílat poštou, nebo doručovat osobně.
Musejí být potvrzeny známky z předchozího vzdělávání a musí být potvrzena lékařem.
Nezapomeňte si připravit také Zápisový lístek.

Výsledky přijímacího řízení po 2. kole

Obor (kód a název) Druhé kolo
65-42-M/01 Hotelnictví Pořadí podle výsledků druhého kolaVýsledky prvního kola přijímacího řízení

Seznam přijatýchVýsledky prvního kola přijímacího řízení

65-51-H/01 Kuchař Výsledky druhého kola
65-51-H/01 Číšník Výsledky druhého kola
65-41-L/51 Gastronomie (nástavba) Pořadí podle výsledků druhého kolaVýsledky prvního kola přijímacího řízení

Seznam přijatýchVýsledky prvního kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Obor (kód a název) První kolo
65-42-M/01 Hotelnictví Pořadí podle výsledků prvního kolaVýsledky prvního kola přijímacího řízení

Seznam přijatýchVýsledky prvního kola přijímacího řízení

65-51-H/01 Kuchař Výsledky prvního kola
65-51-H/01 Číšník Výsledky prvního kola
65-41-L/51 Gastronomie (nástavba) Pořadí podle výsledků prvního kolaVýsledky prvního kola přijímacího řízení

Seznam přijatýchVýsledky prvního kola přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí na střední školu nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí si můžete vyzvednout po zveřejnění výsledků nebo na shromáždění uchazečů dne 5. 5. 2023 v Hotelové škole Mariánské Lázně, Komenského 449/2 (od 9:00 hod. pro obory Kuchař a Číšník/Servírka, od 10:30 hod. pro obor Hotelnictví a turismus). Budete zde moci rovněž odevzdat vyplněný zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb. v platném znění).

Nepotvrdí- li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Předpokládané počty přijímaných pro školní rok 2023/24

Obor (kód a název) První kolo Zdravotní omezení podle NV č.2011/2020 Sb.
65-42-M/01 Hotelnictví 96
 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky).
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
65-51-H/01 Kuchař 45
 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky).
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
65-51-H/01 Číšník 45
 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky).
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium) 30
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 13. a 14. 4. 2023.

Podrobný rozpis zkoušek a více informací


Informace o jednotných přijímacích zkouškách
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023
Přihláška ke studiu
Více přihlášek ke studiu
Průvodce vyplněním přihlášek

Uznávání zahraničního vzdělání

DOMOV MLÁDEŽE

Střední školy